РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

УСТАВ


 

на


 

сдружение с нестопанска цел "Регионална занаятчийска камара - София"


 

        I.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 

Чл.1. (1) Сдружение "Регионална занаятчийска камара - София" наричано по-долу "Сдружението" е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


 

(2) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.


 

(3) Сдружението е правоприемник на Регионална занаятчийска камара София, която преустанови своята дейност с решение на ОС, проведено на 21. 05. 2011 г.


 

(4) Вътрешно структурните отношения и дейността на Сдружението може да се уредят в правилник, който се приема от Управителния съвет на Сдружението в съответствие с този устав.


 

    II.        НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ


 

Чл.2. (1) Пълното наименование на сдружението е "Регионална занаятчийска камара - София", наричано по-нататък в устава за краткост "Сдружението".


 

(2) Краткото наименование на "Сдружението" е „РЗК - София”.


 

(3)Седалището и адресът на управление на Сдружението е гр. София, ул. "Алабин" №38, ет.4, община Триадица.


 

(4) Пълното или съкратеното наименование на Сдружението, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички документи и издания на Сдружението.


 

   III.        ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


 

Чл. 3. Сдружението има следните цели:


 

1.    Подпомагане на занаятчиите в региона на гр. София, София – област и Перник, като осигурява тяхната равнопоставеност.


 

2.    Насърчава развитието на занаятите в региона на гр. София    София – област и Перник.


 

Чл. 4. Средствата за постигане на набелязаните цели на Сдружението са: финансови, имуществени и човешки ресурси.


 

Чл. 5. Предмета на дейност на Сдружението е:


 

1.    Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина;


   1. Публикуване на материали в областта на своята дейност;


 

3.    Организиране и провеждане на платени семинари,
конференции и други, тематично свързани с предмета на дейност на Сдружението;


 

4.    Създаване и разпространение на документални филми и телевизионни предавания;


 

5.    Организиране на курсове за повишаване квалификация с цел защита на квалификационните степени според Закона за занаятите;


 

6.    Осъществяване на други стопански дейности, свързани с реализацията на целите и предмета на дейност на Сдружението;


 

7.    Подпомагане на членовете на Сдружението в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение;


 


  1. Провеждане изпити за съобразно изискванията на Закона за занаятите;

  2. Поддържане на актуален регистър на членовете на сдружението;

  3. Подпомагане създаването и организиране на колективното членство на браншови структури, включени в списъка на Закона за занаятите и извън него.

  4. Разработване, управление и партниране в реализацията на проекти, свързани с предмета на дейността на „Сдружението”.


 

   IV.        ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


 

Чл.6. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат занаятчии, които са приели настоящия устав, плащат редовно определените в него парични вноски и работят за постигане целите на Сдружението.


 

(2) Членове на Сдружението могат да членуват в други съюзи и организации, които са със сходен предмет на дейност.


 

(3) Членовете – учредители са членове на Общото събрание по право.


 

Чл.7. Членовете на Сдружението имат следните права:


 

1.   Да участват в управлението на Сдружението;


 

2.   Да избират и да бъдат избирани в неговите органи;


 

3.   Да бъдат информирани за дейността на Сдружението;


 

4.   Да се ползват от правото да получават съдействие от Сдружението при изпълнение на дейността си;


 

5.   Да напускат доброволно Сдружението.


 

Чл.8. Членовете на Сдружението са длъжни:


 

1.          Да спазват устава на Сдружението и да работят за постигане на неговите цели;


 

2.          Да изпълняват взетите решения от органите на управление на Сдружението;


 

3.          Да внасят редовно дължимите имуществени вноски в размер на 50 лв. годишно за майстор,   12 лв. годишно за чирак и 24 лв. годишно за калфа; 100 лв. за занаятчия (Занаятчийско предприятия).


 

4.          Да оказват съдействие при реализирането на решенията, приети от управителните органи;


 

5.          Да не предприемат действия, които дискредитират Сдружението.


 

Чл.9. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму само с писмено пълномощно за конкретния случай.


 

    V.        ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО


 

Чл.10. Приемане на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет на Сдружението.


 

Чл. 11. ( 1 ) Членство в Сдружението се прекратява:


 

1.                 При прекратяване на Сдружението;


 

2.                 С едностранно волеизявление отправено до управителния съвет;


 

3.                 При смърт или поставяне под пълно запрещение.;


 

4.                 С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;


 

5.                 С изключване;


 

 (2) Решение за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите и предмета на дейност на Сдружението, като системно неучастие в дейността на Сдружението, уронване авторитета и доброто име на Сдружението, неизпълнение на задълженията, предвидени в този Устав.


 

   VI.        ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО


 

Чл. 12. Органи на Сдружението са:


 

1.   Общо събрание ("ОС");


 

2.   Управителен съвет ("УС").


 

Чл. 13. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, които са издължили своята членска годишна вноска към датата на провеждане на ОС.


 

Чл.14. (1) Общото събрание:


 

1.      Изменя и допълва Устава;


 

2.      Приема други вътрешни актове;


 

3.      Избира и освобождава членове на УС;


 

4.      Избира и освобождава председателя на УС;


 

5.      Приема и изключва членове;


 

6.      Взема решение за участие в други организации;


 

7.      Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;


 

8.      Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;


 

9.      Приема бюджета на Сдружението и одобрява годишния счетоводен отчет;


 

10.    Взема решение относно размера на имуществените вноски;


 

11.    Приема отчета за дейността на УС;


 

12.    Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закон за юридическите лица с нестопанска цел, както и закон за занаятите, устава или други вътрешни актове, регламентиращи   дейността на Сдружението;


 

13.   Взема и други решения, предвидени в устава.


 

(2) Правата по алинея 1, т.1, 3, 7, 9,11и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.


 

(З) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.


 

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.


 

Чл. 16. Свикване на Общото събрание


 

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 част от членовете на Сдружението, ако в последния случай, УС в едномесечен срок не отправи писмена покана са свикване на ОС, то се свиква от съда по седалище на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.


 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.


 

(З) Поканата се публикува в поне една печатна медия с регионално (за град София, София област и Перник разпространение),  поставя се на мястото за обявления в офиса на сдружението ьи се публикува на страницата на Сдружението в интернет, най-малко един месец преди насрочения ден.


 

(4) Общото събрание може да заседава и се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.


 

Чл. 17. Заседанието на ОС се ръководи от Председателя на Сдружението.


 

Чл.18. На заседанието на ОС се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и от лицето изготвило протокола - секретар.


 

Чл.19. (1) Всеки член на ОС има право на един глас.


 

(2) Член на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:


 

1.        Него, негов съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство — до втора степен включително;


 

2.        Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решенията.


 

(З) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


 

Чл.20. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.


 

(2) Решенията по Чл.14,т.1, 4 и 7 се вземат с мозинство от 2/3 от присъстващите.


 

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


 

Чл.21. (1) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. Управителният съвет се състои от 5 (пет) лица - членове на Сдружението. Членовете на УС се избират за срок от 4 (четири) години и се отчитат за дейността си пред ОС.


 

(2) По решение на ОС функциите на Управителния съвет могат да се изпълняват и от едно лице - Управител.


 

Чл.22 Управителният съвет:


 

1.               Представлява Сдружението, като определя и обема на представителната власт на отделни негови членове;;


 

2.              Осигурява изпълнението на решенията на ОС;


 

3.               Разпорежда се с имуществото на Сдружението при
спазване изискванията на устава;


 

4.               Взима кадрови решения, относно администрацията, работеща в Сдружението;


 

5.               Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;


 

6.               Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на
Сдружението;


 

7.               Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;


 

8.               Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;


 

9.               Изпълнява задълженията предвидени в устава.


 

Чл.23. (1) 3аседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.


 

(2) УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.


 

(З) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокол от председатестващия събранието.


 

(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.21, т.З и т.6 - с мнозинството на всички членове.


 

(5) УС може да взема решение и без да бъдат провеждани заседания, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове от УС след прилагане на лично изказано мнение от всеки член, дадено по телефон или изпратено по електронна поща.


 

Чл.24. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание. Той има следните права:


 

1.       Представлява Сдружението пред трети лица;


 

2.       Осигурява изпълнението на решенията на ОС и УС;


 

3.       Сключва, изменя и прекратява трудови договори със служители на Сдружението;


 

4.       Отговаря за воденето и съхранението на необходимата документация.


 

 VII.        ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО


 

Чл.25. (1) Имуществото на Сдружението се формира от:


 

1.       Имуществени вноски, дарения и завещания в полза на Сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица;


 

2.       Стопанска дейност, свързана с дейността и
предназначението на Сдружението.


 

(2)Предмет на дарение или завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движима и недвижима собственост, обекти на интелектуална собственост.


 

(З) Сдружението води регистър за извършените дарения и завещания.


 

(4) постигане на целите си Сдружението може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина.


 

VIII.        СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ.


 

Чл. 26. Сдружениетоне е ограничено със срок или друго прекратително условие.


 

Чл.27. Сдружението се прекратява по решение на ОС и след взето писмено съгласие на учредителите.


 

Чл.28.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.


 

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или определено от него лице.


 

(З) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2 , той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.


 

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.


 

   IX.        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 

Чл.29. За всички въпроси, неуредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за занаятите, Търговския закон и съответстващите разпоредби на действащото законодателство в Република България.


 

Настоящият устав е приет от Общото събрание на сдружение с нестопанска цел "Регионална занаятчийска камара - София", проведено на 23. 07. 2011 г. в гр.София, ул."Алабин" №38, ет.4, община Триадица.


 

 
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип