РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Майстор в определен занаят е лице, което познава детайлно целия работен процес до степен, че да може да го осъществява сам, притежава необходимите за занаята практически умения и теоретични познания и има издадено майсторско свидетелство.


Националната занаятчийска камара издава майсторското свидетелство на:


1. калфа, успешно издържал майсторския изпит;


2. лице, което не е положило майсторски изпит, но има висше образование в областта на приложение на занаята и най-малко две години стаж по специалността.


 


На вписване в регистъра подлежат:


За майсторите, които не са самостоятелно заети лица:


а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;


б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;


в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;


г) занаятите, които ще се упражняват;


д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;


е) номера на майсторското свидетелство, съответно номера на дипломата за завършено висше образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата, или заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


 


На вписване подлежат и промените в обстоятелствата, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.


 


Необходими документи за вписване:


1. Заявление по образец /виж документи/ :


2. Заверено копие на майсторско свидетелство


3. Квитанция за внесена такса.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип