РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за занаятите

 

ПМС № 79 от 26.04.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите събирани по Закона за занаятите

Държавен вестник: 37/2004, Обн. 04.05.2004
 

Раздел I
Такси, събирани от регионалните занаятчийски камари

 

Чл. 1. За разглеждане на заявление за вписване на занаятчийско предприятие в регистъра на занаятчиите и за издаване на удостоверение се събират следните такси:

1. за физически лица и еднолични търговци - 11 лв.;

2. за граждански дружества - 21 лв.;

3. за търговци по смисъла на Търговския закон - 31 лв.

Чл. 2. За вписване на калфа в регистъра на калфите и за издаване на свидетелство за калфа се събира такса 30 лв.

Чл. 3. За полагане на изпит за калфа се събира такса 70 лв.

Чл. 4. За вписване на майстор в регистъра на майсторите се събира такса 5 лв.

Чл. 5. За вписване на чирак в регистъра на чираците се събира такса 1 лв.

Чл. 6. За издаване на дубликат на удостоверение за вписване на занаятчийско предприятие в регистъра на занаятчиите и дубликат на свидетелство за калфа се събира такса 5 лв.

Чл. 7. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата, съдържащи се в регистъра на занаятчиите, регистъра на майсторите и регистъра на калфите, се събира такса 5 лв.

Чл. 8. За разрешаване продължаването на работата на занаятчийското предприятие при условията на чл. 5, ал. 1 от Закона за занаятите се събира такса 10 лв.

Чл. 9. За вписване на прехвърляне на занаятчийско предприятие в регистъра на занаятчиите се събира такса 11 лв.

Чл. 10. За издаване на удостоверение за произход на изделията, произвеждани в занаятчийско предприятие, се събира такса 10 лв.

Чл. 11. За издаване на други удостоверителни документи се събира такса 5 лв.

Чл. 12. За издаване на препис на данни от регистрите на занаятчиите, майсторите и калфите се събират следните такси:

1. за първа страница - 1 лв.;

2. за всяка следваща страница - 0,50 лв.

 

Раздел II

Такси, които се събират от Националната занаятчийска камара

 

Чл. 13. За издаване на майсторско свидетелство се събира такса 50 лв.

Чл. 14. За полагане на майсторски изпит се събират следните такси:

1. за лицата, положили изпит за калфа - 150 лв.;

2. за лицата, предложени от управителните съвети с мотивирано решение на регионалните занаятчийски камари при наличие на основателни причини, включително за членовете на Задругата на майсторите на художествените занаяти, притежаващи майсторско свидетелство, издадено от задругата - 50 лв.;

3. за всички останали лица - 250 лв.

Чл. 15. За повторно явяване за полагане на майсторски изпит съгласно чл.62 от Закона за занаятите се събира такса 50 лв.

Чл. 16. За заверка на копие на майсторско свидетелство за легализация се събира такса 7 лв.

Чл. 17. За издаване на дубликат на майсторско свидетелство се събира такса 5 лв.

Чл. 18. За издаване на други удостоверителни документи се събира такса 5 лв.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Лицата с трайно намалена работоспособност заплащат 50 на сто от таксите по тарифата.

§ 2. Тарифата се одобрява на основание чл.20, ал. 2 и чл.40, ал. 2 от Закона за занаятите.

§ 3. Председателят на Националната занаятчийска камара дава указания по прилагането на тарифата.

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип