РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Чираци са лицата, които работят и изучават занаят.


Чирак може да се обучава само от майстор по програми за обучение, утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение.


За чирак може да бъде прието лице, навършило 16 години, което не се обучава в дневна форма в училище от системата на народната просвета или в редовна форма във висше училище.


В предприятие, организирано по занаятчийски начин могат да се обучават чираци само по занаятите от списъка по приложение № 1, които се упражняват в тях.


Право да провеждат обучение имат само предприятията, организирани по занаятчийски начин, които са осигурили за тази цел подходящо по вид и обзавеждане място.


 


На вписване в регистъра подлежат:


За чираците:


а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;


б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;


в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;


г) занаятите, в които ще се обучава;


д) мястото, в което ще се обучава в занаят;


е) името на обучаващия майстор по договора за обучение, сключен между чирака и майстора;


ж) номера на диплома/свидетелство за завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


з) датата на започване, спиране и възобновяване на обучението.


 


 На вписване подлежат и промените в обстоятелствата, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.


 


Необходими документи за вписване:


1.Заявление по образец /виж документи/


2.Заверено копие на свидетелство /диплома/, удостоверяващо съответното образование.


3.Квитанция за внесена такса.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип