РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.


 


Собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, може да бъде самостоятелно зает занаятчия или лица, обединени в дружество по Закона за задълженията и договорите.


/1/ Самостоятелно зает занаятчия може да бъде физическо лице, което отговаря на едно от следните условия:


калфа - без право да обучава чираци;


майстор;


има придобита ІІ или ІІІ степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или има висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява, както и придобит съответен опит по занаята.


/2/ Дружество по Закона за задълженията и договорите може да бъде собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, когато физическото лице, отговорно за техническото ръководство на производствената дейност, е майстор по занаят в сферата на дейността му.


 


 


На вписване в регистъра на занаятчиите подлежат:


1. за дружествата по Закона за задълженията и договорите:


а) ЕИК (код по БУЛСТАТ);


б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;


в) наименование, седалище и адрес на управление;


г) адрес за кореспонденция на територията на страната, телефон, факс и електронен адрес;


д) съдружниците, представляващи дружеството;


е) занаятите, които ще се упражняват;


ж) мястото, в което ще се упражняват занаятите;


з) документ, удостоверяващ съгласието на майстор да отговаря за техническото ръководство на производствената дейност, номера на майсторското свидетелство и името на майстора;


2. за самостоятелно заетите занаятчии:


а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;


б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;


в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;


г) занаятите, които ще се упражняват;


д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;


е) номера на майсторското свидетелство или номера на свидетелството за калфа, съответно номера на дипломата за завършено висше или средно образование с придобита ІІ, ІІІ или по-висока степен на квалификация или номера на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


ж) датата на започване, спиране и възобновяване на дейността;


 


Вписването в регистъра се извършва по заявление на самостоятелно заетия занаятчия, съответно на лицата с представителна власт - за дружеството по Закона за задълженията и договорите.


Към заявлението за вписване се представят:


1. майсторско свидетелство и/или други документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, позволяващи работата на предприятието по занаятчийски начин;


2. данните и документите за майсторите и калфите, които не са самостоятелно заети лица, и за чираците;


3. документ, удостоверяващ съгласието на майстора да поеме техническото ръководство на дружеството по Закона за задълженията и договорите;


4. доказателства за представителната власт на лицата, подписали заявлението за дружеството по Закона за задълженията и договорите.


Когато заявлението е подадено от лице - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което иска да се установи на територията на Република България и да упражнява лично занаят, то представя копие от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за майстор, или друг документ, доказващ правото му да упражнява занаят.


Когато лице по ал. 4 желае временно да упражнява занаят на територията на Република България, без да се установява, то уведомява за това съответната регионална занаятчийска камара, на територията на която ще извършва дейността, преди нейното започване. В уведомлението се посочват:


1. държавата, в която е установено, и адрес в нея;


2. адрес на територията на Република България, свързан с упражняването на занаят;


3. копие от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за майстор, или друг документ, доказващ правото му да упражнява занаят.


 


На вписване подлежат и промените в обстоятелствата, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.


 


Вписването в регистъра на занаятчиите се заличава:


1. по молба на вписаното лице, съответно на неговите наследници;


2. при смърт на физическото лице или прекратяване на дружеството по Закона за задълженията и договорите.


 


 


Необходими документи за вписване:


Заявление по образец /виж документи/ придружено от следните приложения :


1.Удостоверение от Агенцията по вписванията


2.Единен идентификационен код/ булстат/


3.Удостоверение за актуално състояние


4.Майсторско свидетелство и/или други документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, позволяващи работата на предприятието като занаятчийско, както и продължаването на работата на занаятчийско предприятие


5.Документ, удостоверяващ съгласието на майстора да отговаря за техническото ръководство на производствената дейност


6. Доказателства за представителната власт на лицата, подписали заявлението за дружеството по Закона за задълженията и договорите.


7.Квитанция за внесена такса.


 


 
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип