РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Членове на Регионалната занаятчийска камара са собствениците на занаятчийски предприятия, майсторите, калфите и чираците. Всички членове дължат членски внос при условия и по ред, определени в Закон за занаятите и Устава на Сдружение РЗК.
Размерът на годишния членски внос е определен на УС на Сдружение с нестопанска цел РЗК-София, проведено на 23. 07. 2011 г., както следва :
За собственици на занаятчийски предприятия – 100 лв. 
За майстори – 50 лв.
За калфи – 24 лв. /2 лв на месец/
За чираци – 12 лв. /1 лв на месец/
 
Членският внос се внася по сметката на РЗК-София : Банка ДСК ЕАД, София, ул. Калоян № 1, BIC : STSABGSF, IBAN : BG97 STSA 93 00 00 19 88 15 98
 
Справка за дължими суми можете да направите винаги и по телефона в офиса на РЗК София – 02 981 31 09.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип