РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

Регионална занаятчийска камара София /РЗК София/ е учредена на 27 ноември 2002 г. на основание § 6, ал. 1 от Закона за занаятите / приет от 38 Народно събрание и обн. ДВ. Бр. 42 от 27.04.2001 г./.
РЗК София е най-голямата камара в Р България, която обхваща три области – София град, София и Перник. Членове на РЗК София са : собствениците на занаятчийски предприятия, майсторите, калфите и чираците от трите области. Устройството и дейността  на камарата са уредени в Устав. Органи на управление са Общото събрание и Управителен съвет.  

Основна дейност на камарата е да защищава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност.

Други дейности :
Подпомага държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите.
Подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи.
Контролира качеството на занаятчийските услуги и законосъобразността на занаятчийската дейност.
Издава удостоверения за произход на изделията, произвеждани в занаятчийските предприятия, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон.
Води регистър на занаятчиите и регистри на чираците, калфите и майсторите.

РЗК София има установени партньорства с редица национални и международни организации и институции.

По силата на направените изменения и допълнения на Закона за занаятите от 05. 04. 2011 г. на 23. 07. 2011 г. бе проведено Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел Региорална занаятчийска камара - София.

РЗК София е един от учредителите на Националната занаятчийска камара.
Асоцииран член е на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие. Асоцииран член е на КНСБ от 2010 г.

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип