РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Калфи са лицата, които постоянно упражняват определен занаят в предприятие, организирано по занаятчийски начин.


Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на:


1. чирак, който успешно е положил калфенски изпит пред комисиите;


2. лице, което не е било чирак в предприятие, организирано по занаятчийски начин, но упражнява занаят поне от 3 години и успешно е положило калфенски изпит;


3. лице, което не е положило калфенски изпит, но притежава втора или трета степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение, ако тя съответства на определен занаят.


 


На вписване в регистъра подлежат:


За калфите, които не са самостоятелно заети лица:


а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;


б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;


в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;


г) занаятите, които ще се упражняват;


д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;


е) номера на свидетелството за калфа, съответно номера на дипломата за завършено средно образование с придобита ІІ, ІІІ или по-висока степен на квалификация или номера на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


ж) датата на започване, наблюдаващ майстор, дата на спиране;


 


 


На вписване подлежат и промените в обстоятелствата, за което се подава молба, придружена със съответните документи, в 14-дневен срок от настъпването им.


 


 


Необходими документи за вписване:


1. Заявление по образец /виж документи/


2. Заверено копие на свидетелство за калфа.


3. Диплома, удостоверяваща съответната професионална квалификация.


4. Квитанция за внесена такса.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип