РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
image/jpeg

Основната цел на проекта е да се запознае бизнеса с правото на Европейската общност в три основни направления: качество на храните и безопасност на продуктите, защита на околната среда и стандартизация и сертификация, а също така да се укрепи капацитета на организациите от Балканите и Турция чрез предоставяне на информация за правото на Общността, т.нар.
Acquis communautaire. Конкретната цел е 9 обучени експерти, които да предлагат чрез своите организации нужната информация и консултантска помощ на членовете си. От българска страна партньори са Националната занаятчийска камара и Регионална занаятчииска камара София.
 
Първата стъпка от проекта е организирането на международна конференция в София, на която ще бъдат обсъждани теми, свързани с качеството и безопасността на храните и стоките. България като цяло е хармонизирала своето законодателство с това на ЕС, но все още има неясноти по практическото прилагане на закони и нармативни актове. По време на конференцията своя опит ще споделят представители на Дания, Люксембург и Словения, както и колеги от Румъния, Турция и Хърватска.
 
След провеждането ка конференцията, като следваща стъпка е предвидено издаването на Наръчник за малките и средни предриятия, в който ще се обобщи информацията, за да може тя практически да се ползва от бизнеса и членовете на организациите. В проекта е заложена и още една, национална конференция, която ще даде възможност на производителите на храни да се запознаят с актуалното състояние по отношение на хранителното законодателство не само у нас, но и в ЕС
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип